dražobná spoločnosť
Záložní veritelia

Dobrovoľné dražby

ako forma mimosúdneho predaja založeného majetku je najrýchlejším spôsobom získania prostriedkov z nevyplatenej pohľadávky. Od podpísania zmluvy o vykonaní

dobrovoľnej dražby

zväčša záložný veriteľ dostane svoje nevyplatené prostriedky do 10 - 12 týždňov.
Vlastníci
V prípade ak vlastníte lukratívnu nehnuteľnosť a vy si nie ste istý komu je najvýhodnejšie danú nehnuteľnosť predať, je pre vás najlepšia možnosť vykonania

dobrovoľnej dražby

, na ktorú pozvete všetkých záujemcov a získa ju ten, kto dá najvyššiu možnú sumu.
Správca a spoločenstvo vlastníkov
Zo zákona vzniká záložné právo v prospech spoločenstva. Ak sa spoločenstvo nezriaďuje, vzniká zo zákona záložné právo v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Na schôdzi vlastníkov je potrebné schváliť zapísanie záložného práva do katastra nehnuteľností, následne schváliť nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov predaj bytu neplatiča prostredníctvom

dobrovoľnej dražby

. Následne spoločenstvo, resp. správca uzavrie s

dražobnou spoločnosťou

zmluvu o vykonaní dražby.
Samospráva
Potrebujete predať obecný alebo mestský majetok a neviete ako to urobiť čo najrýchlejšie a najprehľadnejšie?

Dobrovoľná dražba

je zo zákona verejnou dražbou, čo znamená, že akékoľvek prípadné podnety na neprehľadnosť predaja budú absolútne neopodstatnené.

Dobrovoľnej dražby

sa môže zúčastniť akýkoľvek dražiteľ, ktorý spĺňa podmienky stanovené zákonom, pričom kontrola bude zabezpečená verejnosťou, ktorej nemožno obmedziť prítomnosť na

dobrovoľnej dražbe

.
dobrovoľná dražba
Copyright © 2018 by "Aukcionár, s.r.o."
All Rights reserved