dobrovoľné dražby a realitné služby
dobrovoľné dražby a realitné služby od profesionálov
dobrovoľné dražby a reality
od profesionálov

Dobrovoľná dražba a záložné právo ako riešenie?

Donútili vás okolnosti uvažovať o zorganizovaní dobrovoľnej dražby, tak aby ste uspokojili svoje pohľadávky? Ste na správnom mieste. Tu sa dozviete všetko čo potrebujete k uspokojeniu svojej pohľadávky v maximálnej možnej výške, samozrejme za dodržania všetkých povinností vyplývajúcich zo zákona č. 527 / 2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách.

Záložný veriteľ

Záložný veriteľ


Navrhovateľ dražby záložný veriteľ
Dobrovoľná dražba ako forma mimosúdneho predaja založeného majetku je najrýchlejším spôsobom získania prostriedkov z neuhradenej pohľadávky a vysporiadania vzťahov medzi Dlžníkom a jeho Veriteľom. Pri splnení všetkých podmienok je záložný veriteľ uspokojený z väčša do 12 týždňov od podpísania Zmluvy o výkone dobrovoľnej dražby.
Vlastník nejnuteľností

Vlastník nehnuteľnosti


Navrhovateľ dražby vlastník nehnuteľností
V prípade, ak vlastníte lukratívnu nehnuteľnosť a si nie ste istý, komu je najvýhodnejšie danú nehnuteľnosť predať, je pre vás najlepšia možnosť vykonanie dobrovoľnej dražby, na ktorú pozvete všetkých záujemcov a získa ju ten, kto dá najvyššiu možnú sumu.
Správca a spoločenstvo vlastníkov

Správca a spoločenstvo vlastníkov


Navrhovateľ dražby správca a spoločenstvo vlastníkov
Zo zákona vzniká záložné právo v prospech spoločenstva. Ak sa spoločenstvo nezriaďuje, vzniká zo zákona záložné právo v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Na schôdzi vlastníkov je potrebné schváliť zapísanie záložného práva do katastra nehnuteľností, následne schváliť nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov predaj bytu neplatiča prostredníctvom dobrovoľnej dražby. Spoločenstvo, resp. správca uzavrie s dražobnou spoločnosťou zmluvu o vykonaní dražby.
Obce a Samospráva

Obce a Samosprávy


Navrhovateľ dražby obce a samospráva
Potrebujete predať obecný alebo mestský majetok a neviete ako to urobiť čo najrýchlejšie a najprehľadnejšie? Dobrovoľná dražba je zo zákona verejnou dražbou, čo znamená, že prípadné podnety na neprehľadnosť predaja budú absolútne neopodstatnené. Dobrovoľnej dražby sa môže zúčastniť akýkoľvek dražiteľ, ktorý spĺňa podmienky stanovené zákonom, pričom kontrola bude zabezpečená verejnosťou, ktorej nemožno obmedziť prítomnosť na dobrovoľnej dražbe.

Stále máte pochybnosti či môžete byť navrhovateľ dobrovoľnej dražby ?

Ak ste sa nenašli v uvedených možnostiach, alebo neviete s istotou posúdiť vaše postavenie vo vzťahu k navrhovateľovi dobrovoľnej dražby, neváhajte nás kontaktovať. Zodpovieme na všetky vaše otázky  v súvislosti so samotným usporiadaním dobrovoľnej dražby a zároveň zvážime všetky možnosti, ktoré prichádzajú vo vašom prípade do úvahy tak, aby sme spoločne dosiahli rýchle a efektívne riešenie.

KROK  1

Zmluva o výkone dražby

Podpísaním zmluvy o výkone dobrovoľnej dražby začína naša spolupráca, v ktorej vy vystupujete ako Navrhovateľ dražby a my ako Dražobník.
pokračujeme ďalším krokom . . .
KROK  2

Znalecký posudok

Znalecký posudok je jedným zo základných úkonov, ktorým sa stanoví hodnota predmetu dražby oprávnenou osobou určenou na tento účel.
pokračujeme ďalším krokom . . .
KROK  3

Zverejnenie oznámenia o dražbe

Dôležitou povinnosťou dražobníka pri výkone dobrovoľnej dražby je v zákonnej lehote zverejniť oznámenie o konaní takejto dražby v obchodnom vestníku a v notárskom registri.
pokračujeme ďalším krokom . . .
KROK  4

Obhliadka predmetu dražby

Zákon určuje dražobníkovi zorganizovať dve obhliadky predmetu dražby tak, aby sa prípadní záujemcovia mali možnosť oboznámiť so skutkovým stavom predmetu dražby.
pokračujeme ďalším krokom . . .
KROK  5

Uskutočnenie dražby

Pred začatím dražby sa zaregistrujú všetci relevantní účastníci, ktorí zložili požadovanú zábezpeku. Dražba sa začína momentom otvorenia licitátorom a končí úspešne urobením najvyššieho podania.
pokračujeme ďalším krokom . . .
KROK  6

Rozdelenie výťažku dražby

Po úspešnom ukončení dražby má vydražiteľ povinnosť uhradiť ním ponúknutú cenu za predmet dražby. Z tejto ceny dražobník odpočíta náklady spojené s výkonom dražby a zostatok rozdelí zákom stanoveným spôsobom.
pokračujeme ďalším krokom . . .
KROK  7

Odovzdanie predmetu dražby

Po uhradení celej sumy za predmet dražby dosiahnutej vydražením sa tento bez zdržania protokolárne odovzdá novému vlastníkovi - vydražiteľovi. Zároveň sa uskutočnia všetky úkony potrebné k zápisu nového vlastníka v katastri nehnuteľností.
týmto je proces dražby ukončený . . .

Sú uvedenými krokmi splnené všetky zákonné povinnosti dražby?

Uvedený prehľad krokov treba vnímať ako základný blok úkonov, ktoré vás ako Navrhovateľa dražby a nás ako Dražobníka  spoločne čakajú  pri samotnej organizácii a výkone dobrovoľnej dražby. Dobrovoľná dražba je rozsiahly súbor pravidiel a lehôt presne určených zákonom, ktoré sú špecifické pre rôzne typy postavenia navrhovateľa dražby ako aj samotného vlastníka predmetu dražby. S nami máte záruku, že vás bezpečne a spoľahlivo prevedieme celým procesom  od začiatku až po úplný koniec.