dražobná spoločnosť
Fakturačné údaje

Aukcionár, s.r.o.


Veľká Okružná 17
010 01  Žilina
IČO: 51580268
DIČ: 2120727642

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 69792/L
Adresa a kontakty

Aukcionár, s.r.o.


Veľká Okružná 17
010 01  Žilina

web: www.aukcionar.sk
tel.: +421 910 601 006
e-mail: info@aukcionar.sk
Bankové spojenie
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
IBAN: SK55 1111 0000 0014 8826 1005
Variabilný symbol: číslo dražby
Konateľ a licitátor
Mgr. Zuzana Karkóová
tel.:
+421 910 601 006
e-mail: info@aukcionar.sk
dobrovoľná dražba
Copyright © 2018 by "Aukcionár, s.r.o."
All Rights reserved