dražobná spoločnosť
VÍTAME VÁS

Aukcionár, s.r.o. - dražobná spoločnosť

sa zaoberá vykonávaním

dobrovoľných dražieb

v zmysle zákona č.527/2002 Z.z. o

dobrovoľných dražbách

a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č.323/1992 Zb o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.
------ Aktuálne dobrovoľné dražby ------
--- Aktuálne ---
--- dobrovoľné dražby ---
3 izbový byt
Hronec - okr. Brezno
Opakovaná - 27.10.2021
Predmet dražby:
Nehnuteľnosti zapísané v katastri nehnuteľností Okresného úradu Brezno, katastrálny odbor na LV č. 240 pre okres Brezno, obec Hronec, kat. úz. Hronec ako:
• byt č. 4, vchod č. 2, na prízemí bytového domu nachádzajúce sa na ul. Švermova, súpisné č. 41, orientačné číslo 2,  ktorý je postavený na parcele C KN č.  494 a s týmto bytom spojený spoluvlastnícky podiel vo výške 82/626-ín na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu súp.č. 41, ktorý je  postavený na pozemku parc.č. 494 KN C;
• spoluvlastnícky podiel 82/626-in na pozemku parc.č. 494 KN C - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 1866 m2;
• spoluvlastnícky podiel 82/626-in na pozemku parc.č.  495 KN C - záhrada vo výmere 275 m2;
• spoluvlastnícky podiel 82/626-in na pozemku parc.č.. 497 KN C - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 294 m2;
Miesto konania dražby:
Salón Primátor v hoteli LUX, Námestie Slobody 2, 974 01 Banská Bystrica
Čas konania dražby:
27.10.2021 o 11:00 hod.
Znalecké ocenenie predmetu dražby: 30.900,00 EUR
Vyvolávacia cena:
27.810,00 EUR
Minimálne prihodenie: 500,00 EUR
Dražobná zábezpeka: 8.000,00 EUR
Termíny konania obhliadok predmetu dražby:
• Obhliadka č.1: 21.10.2021 (štvrtok) o 10.00 hod.
• Obhliadka č.2: 22.10.2021 (piatok) o 10.00 hod.

3 izbový byt
Banská Bystrica - Radvaň
Upustenie od Dražby
Miesto konania dražby:
Upustenie od Dražby...
Čas konania dražby:
Upustenie od Dražby...
Znalecké ocenenie predmetu dražby:
Upustenie od Dražby...
Vyvolávacia cena:
Upustenie od Dražby...
Minimálne prihodenie:
Upustenie od Dražby...
Dražobná zábezpeka:
Upustenie od Dražby...

3 izbový byt
Topoľčany
Upustenie od Dražby
Miesto konania dražby:
Upustenie od Dražby...
Čas konania dražby:
Upustenie od Dražby...
Znalecké ocenenie predmetu dražby:
Upustenie od Dražby...
Vyvolávacia cena:
Upustenie od Dražby...
Minimálne prihodenie:
Upustenie od Dražby...
Dražobná zábezpeka:
Upustenie od Dražby...
Rodinný dom
Čeľadince - okr. Topoľčany
Upustenie od Dražby
Miesto konania dražby:
Upustenie od Dražby...
Čas konania dražby:
Upustenie od Dražby...
Znalecké ocenenie predmetu dražby:
Upustenie od Dražby...
Vyvolávacia cena:
Upustenie od Dražby...
Minimálne prihodenie:
Upustenie od Dražby...
Dražobná zábezpeka:
Upustenie od Dražby...
2 izbový byt
Bratislava - Pod.Biskupice
Upustenie od Dražby
Miesto konania dražby:
Upustenie od Dražby...
Čas konania dražby:
Upustenie od Dražby...
Znalecké ocenenie predmetu dražby:
Upustenie od Dražby...
Vyvolávacia cena:
Upustenie od Dražby...
Minimálne prihodenie:
Upustenie od Dražby...
Dražobná zábezpeka:
Upustenie od Dražby...
3 izbový byt
Bratislava II - Vrakuňa
Upustenie od Dražby
Miesto konania dražby:
Upustenie od Dražby...
Čas konania dražby:
Upustenie od Dražby...
Znalecké ocenenie predmetu dražby:
Upustenie od Dražby...
Vyvolávacia cena:
Upustenie od Dražby...
Minimálne prihodenie:
Upustenie od Dražby...
Dražobná zábezpeka:
Upustenie od Dražby...
Rodinný dom
Čeľadince - okr. Topoľčany
Prvá - Neúspešná
Miesto konania dražby:
Salónik Executive Lounge v budove Hotela Mikado, Hollého 11, 949 01 Nitra, SK
Čas konania dražby:
29.01.2020 o 11:00 hod.
Znalecké ocenenie predmetu dražby: 120.000,00 EUR
Vyvolávacia cena:
120.000,00 EUR
Minimálne prihodenie: 500,00 EUR
Dražobná zábezpeka: 20.000,00 EUR
2 izbový byt
Dubnica nad Váhom
Prvá - Vydražené
Miesto konania dražby:
Prezentačná miestnosť na prízemí kultúrneho domu  súp.č. 435, Bratislavská 435/12, 018 41 Dubnica nad Váhom
Čas konania dražby:
18.09.2019 o 10:00 hod.
Znalecké ocenenie predmetu dražby: 38.200,-EUR
Vyvolávacia cena:
38.200,- EUR
Minimálne prihodenie: 500,- EUR
Dražobná zábezpeka: 10.000,- EUR
Rodinný dom
Bratislava IV - Lamač
Opakovaná - Vydražené
Miesto konania dražby:
Zasadacia miestnosť č. 139 na 1.poschodí v  Administratívnej budove KERAMETAL, Jašíkova 2, Bratislava-Ružinov
Čas konania dražby:
10.06.2019 o 11:00 hod
Znalecké ocenenie predmetu dražby: 460.000,-EUR
Vyvolávacia cena:
414.000,- EUR
Minimálne prihodenie: 500,- EUR
Dražobná zábezpeka: 30.000,- EUR
3 izbový byt
Bratislava I - STARÉ MESTO
Prvá - Vydražené
Miesto konania dražby:
Zasadacia miestnosť č. 139 na 1.poschodí v  Administratívnej budove KERAMETAL, Jašíkova 2, Bratislava-Ružinov
Čas konania dražby:
17.04.2019 o 13:00 hod
Znalecké ocenenie predmetu dražby: 209.000,-EUR
Vyvolávacia cena:
209.000,- EUR
Minimálne prihodenie: 500,- EUR
Dražobná zábezpeka: 20.000,- EUR
Rodinný dom
Bratislava IV - Lamač
Prvá - Neúspešná
Miesto konania dražby:
Zasadacia miestnosť č. 139 na 1.poschodí v  Administratívnej budove KERAMETAL, Jašíkova 2, Bratislava-Ružinov
Čas konania dražby:
17.04.2019 o 10:00 hod
Znalecké ocenenie predmetu dražby: 460.000,-EUR
Vyvolávacia cena:
460.000,- EUR
Minimálne prihodenie: 500,- EUR
Dražobná zábezpeka: 30.000,- EUR
dobrovoľná dražba
Copyright © 2018 by "Aukcionár, s.r.o."
All Rights reserved