dobrovoľné dražby a realitné služby
dobrovoľné dražby a realitné služby od profesionálov
dobrovoľné dražby a reality
od profesionálov

Dražba Rodinného domu, Žilina - Budatín - OPAKOVANÁ

Dražba Rodinný dom, Žilina - BudatínDražba Rodinný dom, Žilina - BudatínDražba Rodinný dom, Žilina - BudatínDražba Rodinný dom, Žilina - BudatínDražba Rodinný dom, Žilina - BudatínDražba Rodinný dom, Žilina - Budatín

ID ponuky

DD012023

typ dražby

opakovaná dražba

vyvolávacia cena

413.100,00 EUR

zábezpeka

20.000,00 EUR

minimálne prihodenie

1.000,00 EUR

znalecké ocenenie

459.000,00 EUR

1. obhliadka

19.07.2023 / 10:30

2. obhliadka

20.07.2023 / 10:30

dátum dražby

08.08.2023 / 11:00

miesto dražby

Hotel Galileo

Salónik na prízemí

Hlinská 25

010 01  Žilina

Predmet dražby :

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v Okrese:  Žilina, obec : ŽILINA, katastrálne územie : Budatín, ktoré  sú u Okresného úradu Žilina, katastrálny odbor zapísané na :


A.) LV č. 1302 ako :

- stavba so súpisným číslom 1071 postavená na pozemku parc. číslo 712/158 KN C, popis stavby RODINNÝ DOM

- pozemok parc.č. 712/43 KN C , druh: orná pôda o výmere 772 m2

- pozemok parc.č. 712/158 KN C, druh: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 248 m2

veľkosť spoluvlastníckeho podielu : 1/1

B.) LV č. 1347 ako :

- pozemok parc.č. 712/109 KN C , druh: orná pôda o výmere 293 m2

- pozemok parc.č. 712/112 KN C , druh : orná pôda o výmere 239 m2

veľkosť spoluvlastníckeho podielu : 1/36

C.) LV č. 1900 ako :

- pozemok parc.č. 712/306 KN C, druh: orná pôda o výmere 36 m2

- pozemok parc.č. 712/309 KN C, druh: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 381 m2

- pozemok parc.č. 712/315 KN C, druh: orná pôda o výmere 59 m2

veľkosť spoluvlastníckeho podielu : 1/36

D.) LV č. 1901 ako :

- pozemok parc.č. 712/53 KN C, druh: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 955 m2

veľkosť spoluvlastníckeho podielu : 1/18

E.) LV č. 2002 ako :

- pozemok parc.č.712/57 KN C, druh: ostatná plocha o výmere 803 m2,

veľkosť spoluvlastníckeho podielu : 1/36

F.) LV č. 2430 ako :

- pozemok 712/308 KN C, druh: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 74 m2

veľkosť spoluvlastníckeho podielu : 1/18

Kontaktná osoba, Aukcionár

Mgr.  Zuzana Karkóová

kontaktná osoba

+421 910 601 006

info@aukcionar.sk

Dokumenty na stiahnutie :