dražobná spoločnosť
VÍTAME VÁS

Aukcionár, s.r.o. - dražobná spoločnosť

sa zaoberá vykonávaním

dobrovoľných dražieb

v zmysle zákona č.527/2002 Z.z. o

dobrovoľných dražbách

a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č.323/1992 Zb o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.
------ Aktuálne dobrovoľné dražby ------
--- Aktuálne ---
--- dobrovoľné dražby ---
2 izbový byt
Dubnica nad Váhom
Prvá - 18.09.2019
Predmet dražby:
Predmet dražby: nehnuteľnosti zapísané v katastri nehnuteľností vedenom Okresným úradom Ilava, pre okres Ilava, obec DUBNICA NAD VÁHOM, kat. úz. Dubnica nad Váhom
a.) na LV č.3107 ako:
• byt č. 7,  na prízemí obytného domu nachádzajúceho sa na ul. Pionierska , súpisné č. 420, vchod č. 14, orientačné číslo 14,  postavenom na parcele C KN č.  1110/40 a s týmto bytom spojený spoluvlastnícky podiel 47/846-ín na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu súp.č. 420 postavenom na pozemku parc.č. 1110/40 KN C
b.) na LV č.3883 ako:
• spoluvlastnícky podiel 47/846-ín na pozemku parc.č. 1110/40 KN C - zastavané plochy a nádvoria o výmere 418 m2
Miesto konania dražby:
Prezentačná miestnosť na prízemí kultúrneho domu  súp.č. 435 postavenej na pozemku parc.č 110/22 KN C v kat.úz. Dubnica nad Váhom, ktorá sa  nachádza na adrese Bratislavská 435/12, 018 41 Dubnica nad Váhom
Čas konania dražby:
18.09.2019 o 10:00 hod.
Znalecké ocenenie predmetu dražby: 38.200,-EUR
Vyvolávacia cena:
38.200,- EUR
Minimálne prihodenie: 500,- EUR
Dražobná zábezpeka: 10.000,- EUR
Termíny konania obhliadok predmetu dražby:
• Obhliadka č. 1: 09.09.2019 (pondelok) o 10.00 hod.
• Obhliadka č. 2: 10.09.2019 (utorok) o 10.00 hod.

Rodinný dom
Bratislava IV - Lamač
Opakovaná - Vydražené
Miesto konania dražby:
Zasadacia miestnosť č. 139 na 1.poschodí v  Administratívnej budove KERAMETAL, Jašíkova 2, Bratislava-Ružinov
Čas konania dražby:
10.06.2019 o 11:00 hod
Znalecké ocenenie predmetu dražby: 460.000,-EUR
Vyvolávacia cena:
414.000,- EUR
Minimálne prihodenie: 500,- EUR
Dražobná zábezpeka: 30.000,- EUR
Termíny konania obhliadok predmetu dražby:
• Obhliadka č. 1: 27.05.2019 (pondelok) o 16.00 hod.
• Obhliadka č. 2: 28.05.2019 (utorok) o 10.00 hod.
3 izbový byt
Bratislava I - STARÉ MESTO
Prvá - Vydražené
Miesto konania dražby:
Zasadacia miestnosť č. 139 na 1.poschodí v  Administratívnej budove KERAMETAL, Jašíkova 2, Bratislava-Ružinov
Čas konania dražby:
17.04.2019 o 13:00 hod
Znalecké ocenenie predmetu dražby: 209.000,-EUR
Vyvolávacia cena:
209.000,- EUR
Minimálne prihodenie: 500,- EUR
Dražobná zábezpeka: 20.000,- EUR
Termíny konania obhliadok predmetu dražby:
• Obhliadka č. 1: 28.03.2019 (štvrtok ) o  11.00 hod.
• Obhliadka č. 2: 29.03.2019 ( piatok ) o  11.00 hod.
Rodinný dom
Bratislava IV - Lamač
Prvá - Neúspešná
Miesto konania dražby:
Zasadacia miestnosť č. 139 na 1.poschodí v  Administratívnej budove KERAMETAL, Jašíkova 2, Bratislava-Ružinov
Čas konania dražby:
17.04.2019 o 10:00 hod
Znalecké ocenenie predmetu dražby: 460.000,-EUR
Vyvolávacia cena:
460.000,- EUR
Minimálne prihodenie: 500,- EUR
Dražobná zábezpeka: 30.000,- EUR
Termíny konania obhliadok predmetu dražby:
• Obhliadka č. 1: 28.03.2019 (štvrtok ) o  13.00 hod.
• Obhliadka č. 2: 29.03.2019 ( piatok ) o  13.00 hod.
dobrovoľná dražba
Copyright © 2018 by "Aukcionár, s.r.o."
All Rights reserved